PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid gaat uit van Het Kleinste Kwadraat VOF, een vereniging onder firma opgericht naar Belgisch recht, handelend onder de commerciële naam Ines Borgonjon, met zetel te Gouverneur Holvoetlaan 41, 2100 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0880.949.941, hierna ‘Ines Borgonjon’ genoemd.

Ines Borgonjon vindt de bescherming van de gegevens en de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website zeer belangrijk, en in navolging hiervan werd volgend privacybeleid opgesteld. 

Huidig Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de navolgende nationale wetgeving.

Dit Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van de websites van Ines Borgonjon, www.inesborgonjon.com, www.masterclassesbyines.com en masterclassesby.inesborgonjon.com, hierna de ‘Websites’ genoemd. Eventuele aanpassingen, wijzigingen of veranderingen aan de Websites kunnen aanleiding geven tot wijzigingen aan dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig de inhoud van de Privacybeleid te consulteren.

Voorts is dit Privacybeleid enkel van toepassing op de Websites van Ines Borgonjon. Indien op de Websites linken naar andere websites staan, is op deze andere websites een eigen privacybeleid van toepassing. Ines Borgonjon is niet aansprakelijk voor de privacymaatregelen en/of de inhoud van deze websites. Ines Borgonjon raadt daarom aan om ook het privacybeleid van deze andere website te raadplegen. 

 1. Identificatie

Het Kleinste Kwadraat VOF, een vereniging onder firma opgericht naar Belgisch recht, handelend onder de commerciële naam ‘Ines Borgonjon’, met zetel te Gouverneur Holvoetlaan 30, 2100 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0880949941.

E-mailadres: info@inesborgonjon.com

Telefoonnummer : 0499/38.31.44 

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ines Borgonjon verzamelt de persoonsgegevens die haar door haar klanten en gebruikers werden bezorgd. 

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die Ines Borgonjon verwerkt:

 • Identificatiegegevens (i.e. naam, voornaam, adres, e-mailadres,…)
 • Elektronische identificatiegegevens (i.e. cookies, IP adres)
 1. Rechtsgrond

Algemene doeleinden

Ines Borgonjon verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Identificatiegegevens: worden verwerkt zodat Ines Borgonjon haar diensten aan de klant kan verstrekken, de overeenkomst kan uitvoeren, of vragen van gebruikers, die haar via de Websites of per e-mail worden gesteld, te kunnen beantwoorden.

Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst of toestemming

 • Elektronische identificatiegegevens: worden verwerkt om de werking van de Websites te optimaliseren.

Rechtsgrond: Toestemming of rechtmatig belang 

Marketing doeleinden

De bovenvermelde persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Hier zal steeds eerst de uitdrukkelijke toestemming van de klant en/of gebruiker worden gevraagd. 

 1. Rechten

De rechten van de klanten en gebruikers van de Websites (onder bepaalde voorwaarden):

 • Inzage vragen in de persoonsgegevens,
 • Opvragen van een kopie van de persoonsgegevens,
 • Correctie vragen van de persoonsgegevens,
 • Vragen dat de persoonsgegevens worden verwijderd,
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),
 • De toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van de nieuwsbrief).

Indien je jouw toestemming intrekt, dan zullen jouw persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je de toestemming hebt ingetrokken. De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht die rust op Ines Borgonjon, of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder jouw toestemming mogen worden uitgevoerd (zoals de verwerkingen nodig voor de uitvoering van de overeenkomst), of de verwerkingen die reeds plaatsvonden voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@inesborgonjon.com.

Het uitoefenen van bovenstaande rechten is in principe kosteloos. Enkel wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan een vergoeding worden aangerekend. In bepaalde gevallen kan er ook voor worden geopteerd om geen gevolg te geven aan het verzoek, indien dit bijvoorbeeld indruist tegen een wettelijke verplichting die rust op Ines Borgonjon.

Indien je denkt dat Ines Borgonjon jouw persoonsgegevens niet rechtmatig en/of volgens de wettelijke bepalingen verwerkt, dan kan je klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit vind je hier. Het op te geven e-mailadres is info@inesborgonjon.com.

Echter vragen we jou om in eerste instantie bij Ines Borgonjon te informeren via info@inesborgonjon.com of telefonisch 0499/38.31.44. Vaak zullen eventuele problemen/misverstanden eenvoudig opgelost kunnen worden.

 1. Bewaringstermijn gegevens 

Ines Borgonjon bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder artikel III.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Ines Borgonjon de gegevens langer bewaren.

De bewaartermijn zal in ieder geval niet langer zijn dan 7 jaar. 

 1. Beveiliging gegevens

Ines Borgonjon neemt de bescherming van de persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Zij streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te blijven nemen, rekening houdende met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context, de verwerkingsdoeleinden en de mogelijke risico’s voor de betrokken rechten. 

De websites van Ines Borgonjon zijn beveiligd door een SSL-certificaat

Indien de klant de indruk zou hebben dat de persoonsgegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met Ines Borgonjon via info@inesborgonjon.com.

 1. Delen van de gegevens met derden 

Ines Borgonjon zal de persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

Ines Borgonjon garandeert de beveiliging van de gegevens in hoofde van haar medewerkers, aangestelden en onderaannemers. Concreet betekent dit dat de werknemers, aangestelden en onderaannemers van Ines Borgonjon gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij, voor wie het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens en zij contractueel gebonden zijn tot de correcte verwerking van de bovenvermelde gegevens.

Indien het noodzakelijk is dat Ines Borgonjon in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Ines Borgonjon de persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Ines Borgonjon hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en/of (2) ter vrijwaring en verdediging van haar rechten.

In geen enkel geval zal Ines Borgonjon jouw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en vragen 

Jouw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Ines Borgonjon, die tevens contactpersoon is bij vragen en/of klachten in het kader van dit privacybeleid. 

E-mail : info@inesborgonjon.com

Tel nr.: 0499/38.31.44

Versie mei 2024

 • SKN001

  Ines en ik werkten samen op een trouw waar ik fotograaf was en zij de make-up verzorgde. In de grootste chaos blijft Ines professioneel en is ze een oase van rust. Ze luistert, adviseert en stelt iedereen gerust. Ze heeft oog voor schoonheid en stijl, maar ook voor mensen. Een absolute topper in haar vak. E.V.D.E. wedding photographer

 • SKN002

  Ines heeft meegewerkt aan enkele shoots voor ons magazine. Met professionaliteit en vakkennis slaagt ze er steevast in om de schoonheid van elke persoon naar buiten te brengen. Een aanrader! I.D.R. journaliste

 • SKN003

  Ik vind het belangrijk dat bruiden op hun huwelijksdag net dat tikkeltje extra uitstralen zonder hun eigenheid te verliezen. Ines slaagt er telkens in om elke bruid stralend chic maar toch super natuurlijk te schminken. L.F.D.C. wedding planner

 • SKN004

  Ines is one of a kind! Ze deed al meerdere keren mijn make-up en hairstyling. Met oog voor detail werkt ze elke look tot in de puntjes af! She always makes you look and feel fabulous. I.L. model

 • SKN005

  Minutieus, gracieus en zonder woorden creëerde Ines een prachtige look voor mijn trouwdag. Ines zag me écht en dat is het grootste cadeau dat je iemand kan geven, zeker op je trouwdag. L.A. bruid

 • SKN006

  Ines heeft me zo mooi geschminkt en laten stralen! Tot op vandaag de mooiste make-up waar ik veel complimentjes over heb gekregen. J.R. influencer

Keep up with the beauty news

Please wait...

Thank you for signing up!